/ Meniny má Marta
Skupina rodinných portálov:

Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a PRELIEZKA, o.z., so sídlom Agátová  7/A, 841 02 Bratislava, IČO  37927914, zapísaným Ministerstvom vnútra SR dňa 01.03.2007, na strane druhej.

1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.
PRELIEZKA, o.z
PRELIEZKA, o.z. na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek, uzatvorenej s usporiadateľom podujatia, sprostredkúva – zabezpečuje distribúciu a predaj vstupeniek na podujatie, a to prostredníctvom vlastného predajného a rezervačného systému vstupenky.ozpreliezka.sk.
Hlavným cieľom informačného a rezervačného systému vstupenky.ozpreliezka.sk je uľahčiť všetkým záujemcom o podujatia získavanie informácií predovšetkým o rôznych kultúrnych, ako aj športových podujatiach, a následná realizácia predaja vstupeniek, resp. realizácia rezervácií vstupeniek na záujemcom vybrané podujatia.

1.2. PODUJATIE
Podujatie je verejné predstavenie, podujatie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru (napr. divadelné, dramatické, hudobné, audiovizuálne, filmové, športové predstavenie), konané na území SR, na ktoré sa prostredníctvom systému vstupenky.ozpreliezka.sk predávajú vstupenky a ktoré organizuje alebo usporadúva usporiadateľ.
Jednotlivé Podujatia predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa ich usporiadatelia zaväzujú poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote.
Aktuálny zoznam Podujatí je uverejnený na internetovej stránke vstupenky.ozpreliezka.sk.

1.3. USPORIADATEĽ
Usporiadateľ je subjekt, organizácia alebo zariadenie usporadúvajúce, prevádzkujúce alebo organizujúce Podujatia, resp. sprostredkovávajúce ich konanie (napr. divadlo, koncert, kino), a ktoré je so spoločnosťou PRELIEZKA, o.z. v zmluvnom vzťahu umožňujúcom spoločnosti PRELIEZKA, o.z sprostredkovanie predaja vstupeniek na Podujatia a výkon s tým súvisiacich činností na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek.

1.4. PREDAJNÉ MIESTO
Predajným miestom je internetová stránka vstupenky.ozpreliezka.sk a následne vyzdvihnutie vstupeniek je v promo stánku priamo na mieste konania podujatia 2 hodiny pred podujatím, osobne v DC Preliezka, Stredná 21, 821 04 Bratislava-Trnávka, Po-Pia v čase 10,00 – 16,00 alebo kuriérom na adresu uvedenú v objednávke.

1.5. VSTUPENKA
Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazový poplatok (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je trestné. Vstupenka je platná len s kontrolným ústrižkom, bez úprav a poškodenia, na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, a nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Po opustení miesta konania Podujatia je Vstupenka neplatná.

1.7. MAJITEĽ VSTUPENKY
Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku v systéme vstupenky.ozpreliezka.sk prostredníctvom internetovej stránky vstupenky.ozpreliezka.sk. Majiteľ vstupenky nesmie Vstupenku ďalej ponúkať na predaj. Majiteľ vstupenky dáva bez akýchkoľvek nárokov Usporiadateľom a tretím osobám súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného primeraným spôsobom na Podujatí alebo v súvislosti s ním na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

2. VSTUPENKY

Po zakúpení a úhrade vstupeniek online na internetovej stránke
vstupenky.ozpreliezka.sk/ je potrebné si vytlačiť potvrdzovací mail o úhrade. V e-maile Vám dôjde Vaše identifikačné číslo a počet vstupeniek. Následne vyzdvihnutie vstupeniek je v promo stánku priamo na mieste konania podujatia 2 hodiny pred podujatím, osobne v DC Preliezka, Stredná 21, 821 04 Bratislava-Trnávka, Po-Pia v čase 10,00 – 16,00 alebo kuriérom na adresu uvedenú v objednávke. Na vstupenky sa neviaže konkrétne miesto na sedenie.

Na vstupenke bude uvedený Názov, Dátum, Miesto a Čas konania podujatia a označenie sektora.

4. ZMLUVNÝ VZŤAH

4.1. PRELIEZKA, o.z. na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s Usporiadateľom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj Vstupeniek na Podujatia v prospech Usporiadateľa a zároveň v mene Usporiadateľa prijíma od záujemcov finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek. Uhradením ceny Vstupenky, t.j. zakúpením Vstupenky prostredníctvom internetovej stránky http://vstupenky.ozpreliezka.sk/  vstupuje Majiteľ vstupenky do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia. Informácie o Podujatiach sú uverejnené na internetovej stránke http://vstupenky.ozpreliezka.sk/. Informácie o Usporiadateľoch sú uverejnené na internetovej stránke http://vstupenky.ozpreliezka.sk/, ak Usporiadatelia súhlasili s ich uverejnením. Obchodné meno Usporiadateľa bude poskytnuté kedykoľvek na požiadanie. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uskutočnenia Podujatia.

4.2. PRELIEZKA, o.z. neručí za zmenu Podujatia. PRELIEZKA, o.z. nie je povinný prevádzať kontroly na jednotlivých Podujatiach, neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za Podujatia, zmeny počas predaja Vstupeniek a prípadné zmeny v organizácii Podujatí. Právny vzťah medzi Usporiadateľom Podujatia a Majiteľom vstupenky upravujú platné obchodné podmienky daného Podujatia, pokyny Usporiadateľa, usporiadateľskej služby a prevádzkový poriadok Podujatia.

4.3. PRELIEZKA, o.z. nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií o Podujatiach zverejnených na http://vstupenky.ozpreliezka.sk/, poskytnutých zo strany Usporiadateľov Podujatí. Pokiaľ má PRELIEZKA, o.z.. informácie od Usporiadateľov o zrušení alebo zmene Podujatia, oznámi ich Majiteľovi vstupenky prostredníctvom webového portálu http://vstupenky.ozpreliezka.sk/.

5. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

5.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka platnosť.

5.2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatiach. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ vstupenky sa kúpou a využitím Vstupenky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa daného Podujatia.

5.3. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie vstupenky je zakázané.

5.4. Predložením vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s  pokynmi Usporiadateľa v mieste konania Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

6. ROZSAH SLUŽIEB, ZMENA ROZSAHU SLUŽIEB

6.1. Služby ponúkané na Podujatiach nie sú službami PRELIEZKA, o.z.. Pre jednotlivé Podujatia platia VŠEOBECNÉ POKYNY USPORIADATEĽA daného Podujatia.

6.2. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je Usporiadateľ povinný prostredníctvom internetovej stránky http://vstupenky.ozpreliezka.sk/, informovať Majiteľov vstupeniek a záujemcov o vstupenky o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).

6.3. Pri ZMENE v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, ak Usporiadateľ neurčí inak, sa finančné prostriedky predstavujúce časť ceny Vstupenky alebo cenu Vstupenky, a to v rozsahu určenom Usporiadateľom, vracajú do 3 pracovných dní po uskutočnení Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia časti vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky http://vstupenky.ozpreliezka.sk/.

6.4. Pri ZRUŠENÍ Podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky vracajú bez zbytočného odkladu po zverejnení oznámenia o zrušení Podujatia Usporiadateľom. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky http://vstupenky.ozpreliezka.sk/.

7. REZERVÁCIA VSTUPENIEK

Záujemca si môže zarezervovať Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky http://vstupenky.ozpreliezka.sk/.

7.1. Rezervácia, pokiaľ Usporiadateľ neurčí inak, je platná 3 dni od jej uskutočnenia.

Rezervovanie vstupeniek je možné realizovať výlučne osobne (manuálne), prostredníctvom vlastnej objednávky. Použitie akýchkoľvek automatizovaných systémov, resp. funkcií na vykonanie rezervácií vstupeniek je zakázané. Takéto automatické rezervácie budú bez upozornenia zrušené.

7.2. V prípade zakúpenia a zaplatenia Vstupenky na http://vstupenky.ozpreliezka.sk/ nie je možné od zmluvy s Usporiadateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného. PRELIEZKA, o.z. nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej a prevzatej Vstupenky na Podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky za nevyužitú Vstupenku.

7.6. V prípade zrušenia Podujatia budete informovaný prostredníctvom internetovej stránky http://vstupenky.ozpreliezka.sk/, kde bude podrobne opísaný postup vrátenia vstupného ako aj miest a kontaktov, prostredníctvom ktorých bude vrátenie vstupného prebiehať.

8. PLATBA ZA VSTUPENKY
Záujemca si môže zaplatiť Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky http://vstupenky.ozpreliezka.sk/.

8.1. Cenu rezervovaných, resp. vybraných Vstupeniek je možné uhradiť prevodom na účet na základe údajov zaslaných na mail uvedený v objednávke.

9. DODACIE PODMIENKY
Po zakúpení a úhrade vstupeniek online na internetovej stránke vstupenky.ozpreliezka.sk/ je potrebné si vytlačiť potvrdzovací mail o úhrade. V e-maile Vám dôjde Vaše identifikačné číslo a počet vstupeniek. Následne vyzdvihnutie vstupeniek je v promo stánku priamo na mieste konania podujatia 2 hodiny pred podujatím, osobne v DC Preliezka, Stredná 21, 821 04 Bratislava-Trnávka, Po-Pia v čase 10,00 – 16,00 alebo kuriérom na adresu uvedenú v objednávke. Na vstupenky sa neviaže konkrétne miesto na sedenie.

Na vstupenke bude uvedený Názov, Dátum, Miesto a Čas konania podujatia a označenie sektora.

9.4. Majiteľ Vstupenky sa zaväzuje:

9.4.1. prevziať rezervované Vstupenky v stanovenom čase a mieste, ktoré si zvolil pri objednávke

9.4.2. zaplatiť za rezervované Vstupenky dojednanú cenu v plnej výške

9.4.3. uviesť všetky PRELIEZKA, o.z. a Usporiadateľom požadované údaje úplne a pravdivo

9.5. PRELIEZKA, o.z. nenesie zodpovednosť:

9.5.1. za oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou

9.5.2. za oneskorené dodanie objednaných Vstupeniek zavinené Majiteľom vstupenky, ktorý nerešpektuje dodacie podmienky pošty

9.5.3. za oneskorené prevzatie Vstupeniek Majiteľom vstupenky na miestach na to určených a tým oneskorený príchod na Podujatie

9.5.4. za nedodanie Vstupeniek zavinené neúplným alebo nesprávnym zadaním poštovej adresy Majiteľom vstupenky

9.5.5. za nevyužitie Vstupenky na Podujatie

9.5.6. za poškodenie a stratu zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou

9.5.7. za zmenu alebo zrušenie Podujatia zo strany Usporiadateľa, pričom v tomto prípade bude na internetovej stránke http://vstupenky.ozpreliezka.sk/, uvedený spôsob vrátenia zaplateného vstupného zo strany Usporiadateľa

11. REKLAMAČNÝ PORIADOK

11.1. V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje vady (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa bodu 2. týchto Všeobecných obchodných podmienok, resp. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako Majiteľom vstupenky rezervované Podujatie a pod.), je Majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u PRELIEZKA, o.z. reklamovať, a to písomne formou poštovej zásielky na adresu PRELIEZKA, o.z., Stredná ul. 21, 82104 Bratislava – Trnávka. V prípade reklamácie vád klasickej vstupenky je nutné túto Vstupenku (originál) predložiť PRELIEZKA, o.z. (poštovou zásielkou spolu s reklamáciou). Dodatočne zistené vady nebudú akceptované.

11.2. V prípade reklamácie vád Vstupenky prostredníctvom pošty PRELIEZKA, o.z. v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie (vrátane originálu Vstupenky, ak sa jedná o klasickú vstupenku) zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád Vstupenky (zašle novú Vstupenku). Reklamácia vád nebude uznaná po uskutočnení Podujatia, prípadne po jeho zrušení.

11.3. V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na internetovej stránke http://vstupenky.ozpreliezka.sk/. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené prostredníctvom PRELIEZKA, o.z. Majiteľ vstupenky zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu info@kamsdetmi.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za reklamácie !) alebo poštovej zásielky na adresu PRELIEZKA, o.z., Stredná ul. 21, 82104 Bratislava – Trnávka. K žiadosti o vrátenie peňazí, ak bola úhrada cez internet, je potrebné doložiť relevantný doklad o tejto úhrade na účet PRELIEZKA, o.z. (detail platby), Vstupenky a číslo účtu, na ktoré žiadate peniaze za zrušené/zmenené Podujatie uhradiť.
11.4. PRELIEZKA, o.z. nezodpovedá za Usporiadateľa ani za Podujatie, zmluvný vzťah je uzatvorený medzi Usporiadateľom a držiteľom Vstupenky, ktorý je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny Usporiadateľa a usporiadateľskej služby. V prípade zrušenia/zmeny Podujatia nemá Majiteľ vstupenky nárok na vrátenie ceny za služby vykonané PRELIEZKA, o.z. spojené s dodaním vstupenky, ako je poštovné.
Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.) sa neposkytuje.

12. OCHRANA DÁT, OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1. PRELIEZKA, o.z., ako zmluvný partner jednotlivých Usporiadateľov Podujatí, v súvislosti s distribúciou Vstupeniek na Usporiadateľmi určené Podujatia v súlade s ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje Majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia, číslo OP, a to na účely správy záväzkovo-právnych vzťahov Majiteľov vstupeniek a jednotlivých Usporiadateľov Podujatí v súvislosti s kúpou Vstupeniek na tie-ktoré konkrétne Podujatia a zdokumentovania činnosti jednotlivých Usporiadateľov Podujatí, ako aj na reklamné a marketingové účely (vykonávanie marketingu alebo marketingového prieskumu) PRELIEZKA, o.z. a jednotlivých Usporiadateľov Podujatí. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. PRELIEZKA, o.z.. získané osobné údaje budú sprístupnené na vyššie uvedený účel Usporiadateľovi toho-ktorého konkrétneho Podujatia, v súvislosti s ktorým boli získané.

12.2. Zakúpením vstupenky udeľuje Majiteľ vstupenky v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov PRELIEZKA, o.z. a príslušnému Usporiadateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedené účely. Práva Majiteľa vstupenky podľa ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

12.3. PRELIEZKA, o.z. sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s ust. § 19 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

12.4. PRELIEZKA, o.z. sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 22 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.
Zakúpením Vstupenky a tiež jej predložením pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami PRELIEZKA, o.z..

ODPORÚČANIA:

Odporúčame Majiteľom vstupeniek vyzdvihnúť si zakúpené Vstupenky včas, v dostatočnom časovom predstihu pred konaním Podujatia tak, aby stihli začiatok Podujatia.